Regulaminy

Regulamin sklepu Online

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy familybio.pl, działający pod adresem https://familybio.pl, prowadzony jest przez Bio Market Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ogrodowa 12 (61-821 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000696196, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, NIP 7831764778, REGON 368322112. Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej: kontakt@familybio.pl

b. telefonicznie: +48 800 808 208

c. pisemnie na adres: Bio Market Polska sp. z.o.o. – sklep internetowy familybio.pl, ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań.

Sklep podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.familybio.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

SŁOWNICZEK
Sklep – prowadzony przez spółkę Bio Market Polska sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem: https://familybio.pl (dalej łącznie jako „strona familybio.pl”), przy użyciu którego spółka Bio Market Polska sp. z o.o. sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta;

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z Klientem telefonicznie lub pisemnie;

Konto Klienta (Moje Konto) – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu).

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie familybio.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę familybio.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

5. Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej familybio.pl jest nieodpłatne.

6. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

7. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów u dostawców Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.

8. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

9. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

10. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.

11. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w ustępie 7 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

12. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie 11 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.

13. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep  dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 11 powyżej.

14. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.  Zwrot należności Klientom

15. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym mowa w ustępie 7 powyżej, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

16. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę – zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.  Zwrot należności Klientom.

17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

II.   ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto) w zakładce „historia zamówień”.

2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na Konto Klienta (Moje konto)

III. CENY PRODUKTÓW
1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie familybio.pl:

a. podawane są w złotych polskich,

b. zawierają podatek VAT,

c. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Przeglądanie stron www.familybio.pl, w tym zapoznawanie się z asortymentem Towarów, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Cyfrowego Konta BioFamily24, za wyjątkiem informacji odnoszących się do napojów alkoholowych, które dostępne są wyłącznie dla indywidualnie oznaczonych, pełnoletnich Użytkowników po zaznaczeniu i wypełnieniu informacji o wieku użytkownika, który potwierdza, że jest pełnoletni. W czasie przeglądania zawartości sklepu BioFamily24 Użytkownikom mogą być wyświetlane bannery reklamowe. Wyświetlanie banerów reklamowych nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci alkoholu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera osoba niepełnoletnia, Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru w postaci alkoholu. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Czas realizacji zamówienia to nawet do 2h w zależności od czasu złożenia zamówienia, klient wybiera przedziały czasowie, kiedy chce otrzymać zamówienie.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych produktów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.

3. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto) w zakładce „historia zamówień”.

4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

V. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ FORMY DOSTAWY I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sklep  – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

2. Faktura za zamówienie wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez klienta lub za pośrednictwem Facebook Messenger.

VI. REKLAMACJE
1. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.

2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

3. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:

a. naprawy produktu,

b. wymiany produktu na wolny od wad,

c. obniżenia ceny produktu,

d. albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej pod adresem https://familybio.pl/zwroty-i-wymiany a następnie odesłać produktu wraz z formularzem reklamacji zawierającym opisem przyczyny reklamacji do Sklepu. Sklep odbierze reklamowany towar za pośrednictwem kuriera opłaconego przez Sklep lub w inny sposób opisany na stronie  https://familybio.pl/zwroty-i-reklamacje

7. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

8. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem i wypełnionym formularzem reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

9. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Oświadczenie może być złożone na formularzu zwrotu dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://familybio.pl/zwroty-i-reklamacje

3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

4. Zwrot towaru do Sklepu można dokonać  za pośrednictwem kuriera opłaconego przez Sklep. Na stronie: https://familybio.pl/zwroty-i-reklamacje zostały opisane zasady dot. dokonywania zwrotu oraz formularz zwrotu. W przeciwnym razie Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VIII Regulaminu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:

a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;

b. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale VII punkt 7 Regulaminu;

c. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami pkt VII Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na stronie familybio.pl w  Koncie Klienta, w  szczegółach zamówienia, którego faktura korygująca dotyczy.

IX.  DANE OSOBOWE
1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Bio Market Polska sp. z.o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Bio Market Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ogrodowa 12 (61-821 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000660824, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, NIP 7831753332, REGON 366451207.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również Polityka prywatności Sklepu.

X. NEWSLETTER
1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

2. Newsletter będzie wysyłany na:

a. adres e-mail

b. numer telefonu

c. Facebook Messenger

podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

XI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bio Market Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony familybio.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

a. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania strony familybio.pl umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.

b. Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony familybio.pl

c. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

d. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,

e. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny familybio.pl
Klient ma możliwość korzystania ze strony familybio.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

7. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 31 marca 2017 r.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie familybio.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:

11.1. nie świadczy usług posprzedażnych;

11.2. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 66 (1) § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

11.3. nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

11.4. nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem BioFamily24 umów o dostarczanie takich treści;

11.5. nie zawiera za pośrednictwem BioFamily24 umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

11.6. nie zawiera za pośrednictwem BioFamily23 umów sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Zamawiającego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

11.7. nie zawiera za pośrednictwem BioFamily24 umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

11.8. nie zawiera za pośrednictwem BioFamily24 umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej,

11.9. nie świadczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,

11.10. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.

XII.  REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE BIO FAMILY TOWARÓW UMIESZCZONYCH W KATEGORII „ALKOHOLE” NA STRONIE WWW.BIOFAMILY24.PL

12. Umowa sprzedaży Towarów wymienionych na Witrynie www.familybio.pl w kategorii „Alkohole” zawierana jest ze spółką Bio Market Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000696196, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, NIP 7831764778, REGON 368322112.

12.1. Miejscem zawierania umów sprzedaży Towarów jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Poznań przy ul. Murawa 2 / we Wrocławiu przy ul. Dmowskiego 7 / w Warszawie przy ul. Powsińska 42.

12.2. Bio Market Polska Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

12.3. Witryna internetowa www.familybio.pl należy do Bio Market Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Ogrodowa 12, 61-821 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000696196, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, NIP 7831764778, REGON 368322112.

12.4. Oferta sklepu w kategorii „Alkohole” przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.

12.5. Warunkiem dokonania Zamówienia Towarów za pośrednictwem Witryny jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu.

12.6. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Witrynie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Poznaniu przy ul. Murawa 2 / we Wrocławiu przy ul. Dmowskiego 7 / w Warszawie przy ul. Powsińska 42.

12.7. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

Regulamin Aplikacji „BIO FAMILY”

(ZWANY DALEJ „Regulaminem”)
UŻYWANEJ W SKLEPACH BIO FAMILY SUPERMARKET –
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 15 LUTEGO 2019 R.

1. Założenia Aplikacji:

 1. Właścicielem aplikacji jest spółka Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-821), ul. Ogrodowa 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696196, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, kapitał wpłacony w wysokości 5 000 zł, numer REGON: 368322112 oraz NIP: 7831764778, zwana dalej „ Organizatorem”.
 2. Usługa, zwana dalej „Aplikacja”, skierowana jest do klientów sklepów Bio Family Supermarket.
 3. Aplikacja będzie używana w sklepach określonych w ust. 2. powyżej, zwanych dalej łącznie „Sklepami” lub każdy z osobna „ Sklepem”.
 4. Możliwość pobierania aplikacji za pośrednictwem Apple Store i Google Play, która upoważnia do wejścia do całodobowego i bezoobsługowego sklepu w sposób wskazany w pkt. III Regulaminu (zwanych dalej „Aplikacja“) rozpoczęło się w dniu 15 lutego 2019 r.

2. Warunki korzystania z Aplikacji:

 1. Warunkiem korzystania z aplikacji jest posiadanie jest przejście procesu rejestracyjnego.
 2. Warunkiem otrzymania przez klienta dostępu do całodobowego i bezobsługowego sklepu jest pobranie aplikacji oraz rejestracja danych wewnątrz aplikacji,
  przy czym:
  1. Zarejestrować się mogą tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Rejestrując się użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej Aplikacji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów – zwane dalej „Polityką Prywatności” – zawarte są w pkt. VI Regulaminu,
  3. warunkiem otrzymania przez klienta dostępu do całodobowego i bezoobsługowego sklepu jest zrobienie wyraźnego zdjęcia twarzy, aby przejść proces weryfikacji prawdziwości danych osobowych.

3. Aplikacja i warunki jej użytkowania:

 1. Użytkownicy aplikacji Bio Family są upoważnieni do otrzymania w Sklepie:
  1. Całodobowego dostępu do bezoobsługowego sklepu, w celu otworzenia drzwi do sklepu
  2. Całodobowego dostępu do sklepu – w dzień i nocy, każde święto i wszystkie niedziele wolne od handlu – za pomocą czytnika zbliżeniowego, który po przyłożeniu do niego ekranu telefonu z aplikacją Bio Family umożliwia nieograniczony wstęp do sklepu i wyjście z niego
 2. Liczba ściągnięć aplikacji nie jest limitowana.
 3. Aplikację Bio Family pobiera się za pośrednictwem Apple Store (dla systemów iOs) i Google Play (dla systemów Android)
 4. Z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt. II ust 2 Regulaminu Aplikacja jest darmowa.
 5. Rejestracja wewnątrz aplikacji wymaga podania następujące dane:
  1. Numer telefonu
  2. Imię
  3. Nazwisko
  4. Data urodzenia
  5. Zdjęcie twarzy (profilowe, tzw. „selfie“),

oraz wyrażenia przez klienta niezbędnych zgód poprzez zakreślenie odpowiednich pól,

 1. złożenia przez klienta Oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
 2. złożenia przez klienta Oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych za pośrednictwem aplikacji Bio Family, poprzez SMS, lub pocztą,
 3. Aplikacja Bio Family może zostać pobrana wyłącznie przez użytkownika telefonu smartphone, po wypełnieniu danych oraz zrobienia zdjęcia profilowego tzw „selfie“. Klient może pobrać aplikację wyłącznie na posiadanym przez siebie telefonie smartphone z odpowiednim systémem operacyjnym, iOS lub Android.
 4. Dostępu do Aplikacji nie można przekazywać osobom trzecim oraz niepełnoletnim.

4. Reklamacje:

 1. Reklamacje dotyczące Aplikacji Bio Family można zgłaszać przez cały czas jej korzystania. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Aplikacja Bio Family – REKLAMACJA” (decyduje data doręczenia) lub formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@familybio.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia lub otrzymania. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą lub elektronicznie w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia Organizatorowi reklamacji.

5. Dostępność Regulaminu:

 1. Pełny, aktualny Regulamin przedmiotowej Aplikacji Bio Family dostępny jest – nieodpłatnie – na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl, w siedzibie Organizatora, w Sklepach, w aplikacji Bio Family oraz Apple Store i Google Play.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych promocji, lepszego zabezpieczenia interesów klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących ewentualne wątpliwości klientów. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest zaprzestać korzystania z Aplikacji Bio Family. Korzystanie przez Klienta z Aplikacji Bio Family po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu, każdorazowo zamieszczane będą, w formie informacji na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl, w Sklepach, w aplikacji Bio Family oraz Apple Store i Google Play.

przy czym – w okresie obowiązywania regulaminu – zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez posiadaczy Aplikacji Bio Family przed dokonaniem zmiany, z zastrzeżeniem ust 3 poniżej.

 1. Aplikacja Bio Family może zostać zakończona przez Organizatora w dowolnie wybranym przez niego momencie: z momentem zakończenia Aplikacji. O zakończeniu Aplikacji Bio Family Organizator poinformuje na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl oraz w Sklepach.
 2. Przystępując do Aplikacji Bio Family klient akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

6. Polityka Prywatności:

 1. Dane osobowe podane przez klientów zgodnie z pkt. III ust 5 Regulaminu (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanym dalej „RODO”.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z Aplikacji wymagane jest podanie danych wskazanych pkt. III ust 5 Regulaminu i udzielenie zgód o których mowa w pkt. II ust 2 litera „f” Regulaminu.
 3. Administrator pozyskuje Dane Osobowe od klientów poprzez rejestracje przez klienta, zgodnie postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Klientom, którzy w związku z Aplikacją udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe, w każdej chwili przysługuje prawo:
 5. dostępu do ich Danych Osobowych;
 6. sprostowania ich Danych Osobowych, w tym ich aktualizacji;
 7. żądania ich usunięcia Danych Osobowych;
 8. żądania ograniczenia przetwarzania ich Danych Osobowych;
 9. przeniesienia ich Danych Osobowych;
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w każdej chwili – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów usług Organizatora;
 11. wycofania zgody na przetwarzanie ich Danych Osobowych w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Aby skorzystać z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w ust 5 powyżej, wystarczy, że klient złoży stosowne żądanie Administratorowi pisemnie lub na adres e-mail: iod@familybio.pl Administrator wykonuje żądanie klienta niezwłocznie po weryfikacji zgłoszenia i osoby, od której żądanie pochodzi.
 13. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie, zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych lub wycofanie udzielonych zgód przez posiadacza Aplikacji powodować będzie anulowanie dostępu do sklepu, czego skutkiem będzie uniemożliwienie temu klientowi korzystania z całodobowego i bezobsługowego sklepu na podstawie tej Aplikacji.
 14. Dane Osobowe klientów przetwarzane są jedynie w celu prawidłowej realizacji Aplikacji w Sklepach oraz dla celów marketingowych Organizatora (w szczególności wysyłania przez Organizatora do klientów poprzez aplikację, SMS materiałów reklamowych, w tym informacji o promocjach, akcjach rabatowych itp.), w zakresie wskazanym w udzielonej Organizatorowi zgodzie (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a/ RODO) jak i w celu marketingu bezpośredniego produktów/usług Organizatora (podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO), oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Podanie Danych Osobowych jak i udzielenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Aplikacji Bio Family.
 16. Dane Osobowe Posiadacza Aplikacji Bio Family będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Aplikacji. Po tym czasie dane będą przechowywane jedynie na potrzeby zabezpieczenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. podatkowych, rachunkowych, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych. W każdym czasie można żądać ich usunięcia przez Administratora.
 17. Dane Osobowe Posiadacza Aplikacji Bio Family mogą zostać usunięte w przypadku, gdy:
 18. Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 19. posiadacz Aplikacji Bio Family cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 20. posiadacz Aplikacji Bio Family wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania jego danych przez Administratora, lub posiadacz wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania;
 21. Dane Osobowe posiadacza Aplikacji były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 22. Dane Osobowe posiadacza Aplikacji muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 23. Klientom którzy w związku z Aplikacji udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ich Danych Osobowych w następujących przypadkach:
 24. gdy posiadacz Aplikacji kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych ograniczymy przetwarzanie tych danych;
 25. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a posiadacz Aplikacji sprzeciwia się usunięciu jego Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 26. gdy Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych posiadacza Aplikacji do celów przetwarzania, ale są one potrzebne posiadaczowi Aplikacji do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 27. gdy posiadacz Aplikacji wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania przysługujące Administratorowi są nadrzędne wobec sprzeciwu posiadacza Aplikacji.
 28. Posiadaczowi Aplikacji przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 29. Posiadacz Aplikacji w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Promocji. W takim przypadku Dane Osobowe takiego klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba, że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione przepisami prawa lub prawnymi interesami Administratora.

7. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Aplikacji z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie klientów.
 2. W przypadku zwiększenia liczby placówek objętych niniejszą Promocją Promocja w nowej placówce rozpoczyna się z dniem uruchomienia tej placówki.
 3. Regulamin – w wyżej przedstawionym brzmieniu – obowiązuje od dnia 15 lutego 2019 r.