Bio Family
REGULAMIN PROMOCJI I USŁUGI „PLASTIKOWA KARTA OPEN 24/7”

(ZWANY DALEJ „Regulaminem”)
ORGANIZOWANEJ W SKLEPACH BIO FAMILY SUPERMARKET -
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

1. Założenia Promocji:

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-819), ul. Taczaka 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696196, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, kapitał wpłacony w wysokości 5 000 zł, numer REGON: 368322112 oraz NIP: 7831764778, zwana dalej „ Organizatorem”.
 2. Usługa i promocja, zwana dalej „Open 24/7”, skierowana jest do klientów sklepów Bio Family Supermarket zlokalizowanych w Poznaniu (61-655) przy ulicy Murawa.
 3. Promocja będzie prowadzona w sklepach określonych w ust. 2. powyżej, zwanych dalej łącznie „Sklepami” lub każdy z osobna „ Sklepem”.
 4. Wydawanie plastikowych (fizycznych) kart plastikowych, które upoważniają do skorzystania z Open 24/7 w sposób wskazany w pkt. III Regulaminu (zwanych dalej „Plastikowymi Kartami Open 24/7i” lub „ Kartą Open 24/7”) rozpoczęło się w dniu 01 października 2018 r.
 5. Formularze zgłoszeniowe Karty Open 24/7, zwane dalej „ Formularzami Papierowymi” dostępne są w kasach i w punktach informacyjnych Sklepów.

2. Warunki udziału w Promocji:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Open 24/7 jest posiadanie przez klienta Karty Open 24/7.
 2. Warunkiem otrzymania przez klienta Karty Open 24/7 jest wypełnienie i złożenie Formularza Elektronicznego w punkcie informacyjnym Sklepu,
  przy czym:
  1. w Open 24/7 mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. wypełniając Formularz Papierowy, uczestnik Open 24/7 wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej Promocji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów – zwane dalej „Polityką Prywatności” – zawarte są w pkt. VI Regulaminu,
  3. warunkiem otrzymania przez klienta Karty Open 24/7 jest wyrażenie przez niego – pod podanymi przez niego danymi osobowymi – wszystkich zgód i akceptacji zawartych na Formularzu Elektronicznym (poprzez znaczenie wszystkich pól zgód znajdujących się na tym formularzu).

3. Karta Open 24/7 i warunki jej odbioru:

 1. Liczba Kart Open 24/7 wydawanych w Open 24/7 nie jest limitowana.
 2. Karty Open 24/7 wydawane są w kasach lub w punktach informacyjnych Sklepów.
 3. Z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt. II ust 2 Regulaminu Karta Open 24/7 wydawana jest bezpłatnie. Nadto Karta Open 24/7:
  1. posiada kod kreskowy,
  2. posiada system zbliżeniowy
  3. jest kartą na okaziciela,
  4. nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.
 4. Formularz Elektroniczny (zgłoszeniowy) to formularz Google Form:
  1. podania przez klienta następujących jego danych osobowych:
  2. imienia,
  3. nazwiska,
  4. telefonu komórkowego,
  5. adresu e-mail
  6. ulicy i numeru domu,
  7. miasta,
  8. kodu pocztowego,
  9. numeru PESEL,

  oraz wyrażenia przez klienta niezbędnych zgód poprzez zakreślenie odpowiednich pól na Formularzu Elektronicznym,

 5. złożenia przez klienta Oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
 6. złożenia przez klienta Oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych poprzez SMS, lub pocztą,
 7. wskazania numeru wydanej klientowi Karty Open 24/7,
 8. Karta Open 24/7 może zostać odebrana wyłącznie przez klienta (odbiór osobisty), po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Klient może otrzymać Kartę Open 24/7 wyłącznie w Sklepie, w którym dokonał zakupu po wypełnieniu i złożeniu Formularza Elektronicznego.
 9. Open 24/7 obowiązuje do odwołania: Karty Open 24/7 wydawane w ramach niniejszej Open 24/7 są ważne (co oznacza, że upoważniają do otrzymania rabatu, o którym mowa w pkt. III ust 1 Regulaminu) od dnia ich wydania klientom do dnia wskazanego przez Organizatora jako dzień zakończenia Open 24/7 z zastrzeżeniem pkt.VI ust 7 Regulaminu.
 10. Karty Open 24/7 zniszczone, zagubione i anulowane podlegają wymianie na nowe.
 11. Karty Open 24/7 nie można przekazywać osobom trzecim oraz niepełnoletnim.
 12. Karta Open 24/7 jest kartą imienną.

4. Reklamacje:

 1. Reklamacje dotyczące Open 24/7 można zgłaszać przez cały czas jej trwania Open 24/7. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Karta Open 24/7 – REKLAMACJA” (decyduje data doręczenia).
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia Organizatorowi reklamacji.

5. Dostępność Regulaminu:

 1. Pełny, aktualny Regulamin przedmiotowej Open 24/7 dostępny jest – nieodpłatnie – na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl, w siedzibie Organizatora oraz w Sklepach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych promocji, lepszego zabezpieczenia interesów klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących ewentualne wątpliwości klientów. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest zaprzestać korzystania z Karty Open 24/7. Korzystanie przez Klienta z Open 24/7 po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu.

Zmiany Regulaminu, każdorazowo zamieszczane będą, w formie informacji na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl oraz w Sklepach, przy czym – w okresie obowiązywania Open 24/7 – zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez posiadaczy Kart Open 24/7 przed dokonaniem zmiany, z zastrzeżeniem ust 3 poniżej.

 1. Open 24/7 może zostać zakończona przez Organizatora w dowolnie wybranym przez niego momencie: z momentem zakończenia Promocji przestaje w szczególności obowiązywać rabat, o którym mowa w pkt. III ust 1 Regulaminu, a posiadaczom Kart Open 24/7 nie będą przysługiwały w stosunku do Organizatora żadne uprawnienia wynikające z zakończonej Open 24/7 (w szczególności z tytułu praw nabytych o których mowa wyżej). O zakończeniu Open 24/7 Organizator poinformuje na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl oraz w Sklepach.
 2. Przystępując do Open 24/7 klient akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

6. Polityka Prywatności:

 1. Dane osobowe podane przez klientów zgodnie z pkt. III ust 5 Regulaminu (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanym dalej „RODO”.
 2. Administratorem Danych Osobowych posiadaczy Kart Open 24/7 jest spółka Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-819), ul. Taczaka 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696196, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, kapitał wpłacony w wysokości 5 000 zł, numer REGON: 368322112 oraz NIP: 7831764778, zwana dalej: „Administratorem”,
 3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z Open 24/7 wymagane jest podanie danych wskazanych pkt. III ust 5 Regulaminu i udzielenie zgód o których mowa w pkt. II ust 2 litera „f” Regulaminu.
 4. Administrator pozyskuje Dane Osobowe od klientów poprzez wypełnienie przez klienta Formularza Papierowego, zgodnie postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Klientom, którzy w związku z Open 24/7 udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe, w każdej chwili przysługuje prawo:
 6. dostępu do ich Danych Osobowych;
 7. sprostowania ich Danych Osobowych, w tym ich aktualizacji;
 8. żądania ich usunięcia Danych Osobowych;
 9. żądania ograniczenia przetwarzania ich Danych Osobowych;
 10. przeniesienia ich Danych Osobowych;
 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w każdej chwili – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów usług Organizatora;
 12. wycofania zgody na przetwarzanie ich Danych Osobowych w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Aby skorzystać z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w ust 5 powyżej, wystarczy, że klient złoży stosowne żądanie Administratorowi pisemnie lub na adres e-mail: iod@familybio.pl Administrator wykonuje żądanie klienta niezwłocznie po weryfikacji zgłoszenia i osoby, od której żądanie pochodzi.
 14. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie, zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych lub wycofanie udzielonych zgód przez posiadacza Karty Open 24/7 powodować będzie anulowanie wydanej jemu Karty Open 24/7, czego skutkiem będzie uniemożliwienie temu klientowi korzystania z Open 24/7 na podstawie tej karty.
 15. Dane Osobowe klientów przetwarzane są jedynie w celu prawidłowej realizacji Open 24/7 w Sklepach oraz dla celów marketingowych Organizatora (w szczególności wysyłania przez Organizatora do klientów poprzez SMS materiałów reklamowych, w tym informacji o promocjach, akcjach rabatowych itp.), w zakresie wskazanym w udzielonej Organizatorowi zgodzie (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a/ RODO) jak i w celu marketingu bezpośredniego produktów/usług Organizatora (podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO), oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Podanie Danych Osobowych jak i udzielenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Open 24/7.
 17. Dane Osobowe Posiadacza Karty Open 24/7 będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Open 24/7. Po tym czasie dane będą przechowywane jedynie na potrzeby zabezpieczenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. podatkowych, rachunkowych, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych. W każdym czasie można żądać ich usunięcia przez Administratora.
 18. Dane Osobowe Posiadacza Karty Open 24/7 mogą zostać usunięte w przypadku, gdy:
 19. Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 20. posiadacz Karty Open 24/7 cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 21. posiadacz Karty Open 24/7 wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania jego danych przez Administratora, lub posiadacz Plastikowej Karty Rabatowej wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania;
 22. Dane Osobowe posiadacza Karty Open 24/7 były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 23. Dane Osobowe posiadacza Karty Open 24/7 muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 24. Klientom którzy w związku z Open 24/7 udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ich Danych Osobowych w następujących przypadkach:
 25. gdy posiadacz Karty Open 24/7 kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych ograniczymy przetwarzanie tych danych;
 26. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a posiadacz Karty Open 24/7 sprzeciwia się usunięciu jego Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 27. gdy Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych posiadacza Karty Open 24/7 do celów przetwarzania, ale są one potrzebne posiadaczowi Karty Open 24/7 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 28. gdy posiadacz Karty Open 24/7 wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania przysługujące Administratorowi są nadrzędne wobec sprzeciwu posiadacza Karty Open 24/7.
 29. Posiadaczowi Karty Open 24/7 przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 30. Posiadacz Karty Open 24/7 w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Promocji. W takim przypadku Dane Osobowe takiego klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba, że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione przepisami prawa lub prawnymi interesami Administratora.

7. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Karty Open 24/7 z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie klientów.
 2. W przypadku zwiększenia liczby placówek objętych niniejszą Promocją Promocja w nowej placówce rozpoczyna się z dniem uruchomienia tej placówki.
 3. Regulamin – w wyżej przedstawionym brzmieniu – obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

———————————————-

Załącznik nr 1

do Regulaminu Promocji „PLASTIKOWA KARTA RABATOWA” ustalonego przez Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Formularz Elektroniczny – Open 24/7 „ KARTAOpen 24/7” organizowanej w sklepach BIO FAMILY SUPERMARKET

Dane osobowe klienta sklepu BIO FAMILY SUPERMARKET występującego o wydanie karty rabatowej:

 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Telefon komórkowy
 4. Adres e-mail
 5. Ulicę i numer domu
 6. Miasto
 7. Kod pocztowy
 8. PESEL
 • Akceptuję Regulamin Promocji „ KARTA OPEN 24/7” ustalony przez Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – jako Organizatora – w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.,
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej wskazanych danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Promocji w Sklepach – zgodnie z wyżej wskazanym Regulaminem oraz dla celów marketingowych Organizatora – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanym „RODO”,
 • Wyrażam zgodę na wysyłanie do mnie przez Organizatora poprzez SMS materiałów reklamowych, w tym informacji o promocjach, akcjach rabatowych itp.),

Aby otrzymać Plastikową Kartę Rabatową należy: wypełnić cały Formularz Elektroniczny udzielić wszystkich zgód (zaznaczając powyższe pola), dokument podpisać i opatrzyć datą.

Numer Plastikowej Karty Open 24/7