Bio Family
REGULAMIN APLIKACJI „BIO FAMILY”

(ZWANY DALEJ „Regulaminem”)
UŻYWANEJ W SKLEPACH BIO FAMILY SUPERMARKET -
WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 15 LUTEGO 2019 R.

1. Założenia Aplikacji:

 1. Właścicielem aplikacji jest spółka Bio Market Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-819), ul. Taczaka 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696196, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, kapitał wpłacony w wysokości 5 000 zł, numer REGON: 368322112 oraz NIP: 7831764778, zwana dalej „ Organizatorem”.
 2. Usługa, zwana dalej „Aplikacja”, skierowana jest do klientów sklepów Bio Family Supermarket.
 3. Aplikacja będzie używana w sklepach określonych w ust. 2. powyżej, zwanych dalej łącznie „Sklepami” lub każdy z osobna „ Sklepem”.
 4. Możliwość pobierania aplikacji za pośrednictwem Apple Store i Google Play, która upoważnia do wejścia do całodobowego i bezoobsługowego sklepu w sposób wskazany w pkt. III Regulaminu (zwanych dalej „Aplikacja“) rozpoczęło się w dniu 15 lutego 2019 r.

2. Warunki korzystania z Aplikacji:

 1. Warunkiem korzystania z aplikacji jest posiadanie jest przejście procesu rejestracyjnego.
 2. Warunkiem otrzymania przez klienta dostępu do całodobowego i bezobsługowego sklepu jest pobranie aplikacji oraz rejestracja danych wewnątrz aplikacji,
  przy czym:
  1. Zarejestrować się mogą tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Rejestrując się użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej Aplikacji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów – zwane dalej „Polityką Prywatności” – zawarte są w pkt. VI Regulaminu,
  3. warunkiem otrzymania przez klienta dostępu do całodobowego i bezoobsługowego sklepu jest zeskanowanie dowódu osobistego (przód i tył) oraz zrobienie wyraźnego zdjęcia twarzy, aby przejść proces weryfikacji prawdziwości danych osobowych.

3. Aplikacja i warunki jej użytkowania:

 1. Użytkownicy aplikacji Bio Family są upoważnieni do otrzymania w Sklepie:
  1. Całodobowego dostępu do bezoobsługowego sklepu, w celu otworzenia drzwi do sklepu
  2. Całodobowego dostępu do sklepu – w dzień i nocy, każde święto i wszystkie niedziele wolne od handlu – za pomocą czytnika zbliżeniowego, który po przyłożeniu do niego ekranu telefonu z aplikacją Bio Family umożliwia nieograniczony wstęp do sklepu i wyjście z niego
 2. Liczba ściągnięć aplikacji nie jest limitowana.
 3. Aplikację Bio Family pobiera się za pośrednictwem Apple Store (dla systemów iOs) i Google Play (dla systemów Android)
 4. Z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt. II ust 2 Regulaminu Aplikacja jest darmowa.
 5. Rejestracja wewnątrz aplikacji następuję za pośrednictwem systemu ONFIDO, należy podać następujące dane:
  1. Numer telefonu
  2. Imię
  3. Nazwisko
  4. Zdjęcie przodu dowodu osobistego,
  5. Zdjęcie tyłu dowodu osobistego,
  6. Zdjęcie twarzy (profilowe, tzw. „selfie“),

oraz wyrażenia przez klienta niezbędnych zgód poprzez zakreślenie odpowiednich pól,

 1. złożenia przez klienta Oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
 2. złożenia przez klienta Oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych za pośrednictwem aplikacji Bio Family, poprzez SMS, lub pocztą,
 3. Aplikacja Bio Family może zostać pobrana wyłącznie przez użytkownika telefonu smartphone, po wypełnieniu danych, okazaniu dowodu osobistego oraz zrobienia zdjęcia profilowego tzw „selfie“. Klient może pobrać aplikację wyłącznie na posiadanym przez siebie telefonie smartphone z odpowiednim systémem operacyjnym, iOS lub Android.
 4. Dostępu do Aplikacji nie można przekazywać osobom trzecim oraz niepełnoletnim.

4. Reklamacje:

 1. Reklamacje dotyczące Aplikacji Bio Family można zgłaszać przez cały czas jej korzystania. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Aplikacja Bio Family – REKLAMACJA” (decyduje data doręczenia) lub formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@familybio.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia lub otrzymania. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą lub elektronicznie w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia Organizatorowi reklamacji.

5. Dostępność Regulaminu:

 1. Pełny, aktualny Regulamin przedmiotowej Aplikacji Bio Family dostępny jest – nieodpłatnie – na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl, w siedzibie Organizatora, w Sklepach, w aplikacji Bio Family oraz Apple Store i Google Play.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, wprowadzenia nowych promocji, lepszego zabezpieczenia interesów klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących ewentualne wątpliwości klientów. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest zaprzestać korzystania z Aplikacji Bio Family. Korzystanie przez Klienta z Aplikacji Bio Family po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu, każdorazowo zamieszczane będą, w formie informacji na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl, w Sklepach, w aplikacji Bio Family oraz Apple Store i Google Play.

przy czym – w okresie obowiązywania regulaminu – zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez posiadaczy Aplikacji Bio Family przed dokonaniem zmiany, z zastrzeżeniem ust 3 poniżej.

 1. Aplikacja Bio Family może zostać zakończona przez Organizatora w dowolnie wybranym przez niego momencie: z momentem zakończenia Aplikacji. O zakończeniu Aplikacji Bio Family Organizator poinformuje na stronie internetowej pod adresem www.familybio.pl oraz w Sklepach.
 2. Przystępując do Aplikacji Bio Family klient akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

6. Polityka Prywatności:

 1. Dane osobowe podane przez klientów zgodnie z pkt. III ust 5 Regulaminu (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”) przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanym dalej „RODO”.
 2. Administratorem Danych Osobowych posiadaczy Aplikacji Bio Family jest spółka Onfido LTD z siedzibą w Londynie, 3 Finsbury Avenue, 5th Floor, Wielka Brytania, zwana dalej: „Administratorem”,
 3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z Aplikacji wymagane jest podanie danych wskazanych pkt. III ust 5 Regulaminu i udzielenie zgód o których mowa w pkt. II ust 2 litera „f” Regulaminu.
 4. Administrator pozyskuje Dane Osobowe od klientów poprzez rejestracje przez klienta, zgodnie postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Klientom, którzy w związku z Aplikacją udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe, w każdej chwili przysługuje prawo:
 6. dostępu do ich Danych Osobowych;
 7. sprostowania ich Danych Osobowych, w tym ich aktualizacji;
 8. żądania ich usunięcia Danych Osobowych;
 9. żądania ograniczenia przetwarzania ich Danych Osobowych;
 10. przeniesienia ich Danych Osobowych;
 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w każdej chwili – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów usług Organizatora;
 12. wycofania zgody na przetwarzanie ich Danych Osobowych w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Aby skorzystać z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w ust 5 powyżej, wystarczy, że klient złoży stosowne żądanie Administratorowi pisemnie lub na adres e-mail: iod@familybio.pl Administrator wykonuje żądanie klienta niezwłocznie po weryfikacji zgłoszenia i osoby, od której żądanie pochodzi.
 14. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie, zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych lub wycofanie udzielonych zgód przez posiadacza Aplikacji powodować będzie anulowanie dostępu do sklepu, czego skutkiem będzie uniemożliwienie temu klientowi korzystania z całodobowego i bezobsługowego sklepu na podstawie tej Aplikacji.
 15. Dane Osobowe klientów przetwarzane są jedynie w celu prawidłowej realizacji Aplikacji w Sklepach oraz dla celów marketingowych Organizatora (w szczególności wysyłania przez Organizatora do klientów poprzez aplikację, SMS materiałów reklamowych, w tym informacji o promocjach, akcjach rabatowych itp.), w zakresie wskazanym w udzielonej Organizatorowi zgodzie (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a/ RODO) jak i w celu marketingu bezpośredniego produktów/usług Organizatora (podstawa prawna przetwarzania – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO), oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Podanie Danych Osobowych jak i udzielenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Aplikacji Bio Family.
 17. Dane Osobowe Posiadacza Aplikacji Bio Family będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Aplikacji. Po tym czasie dane będą przechowywane jedynie na potrzeby zabezpieczenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. podatkowych, rachunkowych, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych. W każdym czasie można żądać ich usunięcia przez Administratora.
 18. Dane Osobowe Posiadacza Aplikacji Bio Family mogą zostać usunięte w przypadku, gdy:
 19. Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 20. posiadacz Aplikacji Bio Family cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 21. posiadacz Aplikacji Bio Family wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania jego danych przez Administratora, lub posiadacz wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania;
 22. Dane Osobowe posiadacza Aplikacji były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 23. Dane Osobowe posiadacza Aplikacji muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 24. Klientom którzy w związku z Aplikacji udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ich Danych Osobowych w następujących przypadkach:
 25. gdy posiadacz Aplikacji kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych ograniczymy przetwarzanie tych danych;
 26. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a posiadacz Aplikacji sprzeciwia się usunięciu jego Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 27. gdy Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych posiadacza Aplikacji do celów przetwarzania, ale są one potrzebne posiadaczowi Aplikacji do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 28. gdy posiadacz Aplikacji wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania przysługujące Administratorowi są nadrzędne wobec sprzeciwu posiadacza Aplikacji.
 29. Posiadaczowi Aplikacji przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 30. Posiadacz Aplikacji w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Promocji. W takim przypadku Dane Osobowe takiego klienta zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba, że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione przepisami prawa lub prawnymi interesami Administratora.

7. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Aplikacji z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie klientów.
 2. W przypadku zwiększenia liczby placówek objętych niniejszą Promocją Promocja w nowej placówce rozpoczyna się z dniem uruchomienia tej placówki.
 3. Regulamin – w wyżej przedstawionym brzmieniu – obowiązuje od dnia 15 lutego 2019 r.